Information in Tagalog

The Tagalog version of the Race Relations Unit / Home Affairs Department Website contains selected essential information only. You can access the full content of our website in English, Traditional Chinese or Simplified Chinese.

Impormasyon sa Tagalog

Ang bersyong Tagalog ng Yunit ng mga Relasyon sa Lahi / Websayt ng Kagawaran ng Home Affairs ay naglalaman lamang ng mga napiling mahahalagang impormasyon. Mababasa mo ang buong nilalaman ng aming websayt sa Ingles, Tradisyunal na Tsino o Pinasimpleng Tsino.

Support Service Centres for Ethnic Minorities (Mga Sentro ng Suportang Serbisyo para sa mga Etniko Minorya)

Support Service Centres for Ethnic MinoritiesMga Sentro ng Suportang Serbisyo para sa mga Etniko MinoryaDownload File / Link
( File / Link )
CHEER Centre (Kwun Tong)
- Interpretation and Translation Services
Sentro ng CHEER (Kwun Tong)
- Mga Serbisyong Interpretasyon at Pagsasalin
PDF file download
HOME Centre (Yau Tsim Mong and Sham Shui Po) Sentro ng HOME (Yau Tsim Mong at Sham Shui Po)
PDF file download
HOPE Centre (Wan Chai) Sentro ng HOPE (Wan Chai)
PDF file download
LINK Centre (Kwai Tsing) LINK Sentro ng Pansuportang Serbisyo para sa mga Etniko Minorya (Kwai Tsing)
PDF file download
ONE Centre (Tuen Mun) Sentro ng ONE (Tuen Mun)
PDF file download
TOUCH Centre (Tung Chung) Sentro ng TOUCH (Tung Chung)
PDF file download
Yuen Long Town Hall Support Service Centre (Yuen Long) Sentro ng Serbisyong Suporta ng Yuen Long Town Hall (Yuen Long)
PDF file download
CHEER Centre (Kwun Tong)
- Interpretation and Translation Services
Sentro ng CHEER (Kwun Tong)
- Mga Serbisyong Interpretasyon at Pagsasalin
HOME Centre (Yau Tsim Mong and Sham Shui Po)
Sentro ng HOME (Yau Tsim Mong at Sham Shui Po)
HOPE Centre (Wan Chai)
Sentro ng HOPE (Wan Chai)
LINK Centre (Kwai Tsing)
LINK Sentro ng Pansuportang Serbisyo para sa mga Etniko Minorya (Kwai Tsing)
ONE Centre (Tuen Mun)
Sentro ng ONE (Tuen Mun)
TOUCH Centre (Tung Chung)
Sentro ng TOUCH (Tung Chung)
Yuen Long Town Hall Support Service Centre (Yuen Long)
Sentro ng Serbisyong Suporta ng Yuen Long Town Hall (Yuen Long)


Programmes / Services for Ethnic Minorities (Mga Programa / Mga Serbisyong Pang-etniko Minorya)

Programmes / Services for Ethnic MinoritiesMga Programa / Mga Serbisyong Pang-etniko MinoryaDownload File / Link
( File / Link )
Ambassador Scheme for Ethnic Minorities Ang Pamamaraang Embahador para sa mga Etnikong Minorya
PDF file download
Financial Assistance for Non-school-attending Ethnic Minorities and New Arrivals for Taking Language Examinations Tulong Pinansiyal para sa mga Hindi Nag-aaral na mga Etnikong Minorya at sa mga Bagong Dating na Kumukuha ng mga Pagsusulit sa Wika
PDF file download
Subsidy for Non-school-attending Ethnic Minorities and New Arrivals from the Mainland Participating in Language Courses Tulong Pinansyal para sa mga Etnikong Minorya na hindi pumapasok sa paaralan at Mga Bagong Dating mula sa Mainland na kalahok sa mga Kurso sa Wika
PDF file download
Ambassador Scheme for Ethnic Minorities
Ang Pamamaraang Embahador para sa mga Etnikong Minorya
Financial Assistance for Non-school-attending Ethnic Minorities and New Arrivals for Taking Language Examinations
Tulong Pinansiyal para sa mga Hindi Nag-aaral na mga Etnikong Minorya at sa mga Bagong Dating na Kumukuha ng mga Pagsusulit sa Wika
Subsidy for Non-school-attending Ethnic Minorities and New Arrivals from the Mainland Participating in Language Courses
Tulong Pinansyal para sa mga Etnikong Minorya na hindi pumapasok sa paaralan at Mga Bagong Dating mula sa Mainland na kalahok sa mga Kurso sa Wika


Publications (Mga Publikasyon)

PublicationsMga PublikasyonDownload File / Link
( File / Link )
Home Affairs Department's Support Services for Ethnic Minorities Mga Serbisyong Pansuporta sa mga Etnikong Minoridad
PDF file download
Your guide to services in Hong Kong Ang iyong gabay sa mga serbisyo sa Hong Kong
Open webpage
Guide to Living in Hong Kong Patnubay sa Pamumuhay sa Hong Kong
PDF file download
Home Affairs Department's Support Services for Ethnic Minorities
Mga Serbisyong Pansuporta sa mga Etnikong Minoridad
Your guide to services in Hong Kong
Ang iyong gabay sa mga serbisyo sa Hong Kong
Guide to Living in Hong Kong
Patnubay sa Pamumuhay sa Hong Kong