Print
 

Information in tagalog

1. Support Service Centres
(a) CHEER Centre (Kwun Tong)
(i) Interpretation and Translation Services
(b) HOME Centre (Yau Tsim Mong and Sham Shui Po)
(c) HOPE Centre (Wan Chai)
(d) LINK Centre (Kwai Tsing)
(e) TOUCH Centre (Tung Chung)
(f) Yuen Long Town Hall Support Service Centre (Yuen Long)
2. Ambassador Scheme for Ethnic Minoritiese
3. Financial Assistance for Non-school-attending Ethnic Minorities and New Arrivals for Taking Language Examinations
4. Subsidy for Non-school-attending Ethnic Minorities and New Arrivals from the Mainland Participating in Language Courses
5. Home Affairs Department's Support Services for Ethnic Minorities
6. Your guide to services in Hong Kong
7. Guide to Living in Hong Kong
8. (a) Health Advice for Prevention of COVID-19
(b) >Travel advice and practice social distancing for prevention of COVID-19
(c) What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Impormasyon sa Tagalog

1. Mga Sentro ng Serbisyong Suporta
(a) Sentro ng CHEER (Kwun Tong)
(i) Mga Serbisyong Interpretasyon at Pagsasalin
(b) Sentro ng HOME (Yau Tsim Mong at Sham Shui Po)
(c) Sentro ng HOPE (Wan Chai)
(d) LINK Sentro ng Pansuportang Serbisyo para sa mga Etniko Minorya (Kwai Tsing)
(e) Sentro ng TOUCH (Tung Chung)
(f) Sentro ng Serbisyong Suporta ng Yuen Long Town Hall (Yuen Long)
2. Ang Pamamaraang Embahador para sa mga Etnikong Minorya
3. Tulong Pinansiyal para sa mga Hindi Nag-aaral na mga Etnikong Minorya at sa mga Bagong Dating na Kumukuha ng mga Pagsusulit sa Wika
4. Tulong Pinansyal para sa mga Etnikong Minorya na hindi pumapasok sa paaralan at Mga Bagong Dating mula sa Mainland na kalahok sa mga Kurso sa Wika
5. Mga Serbisyong Pansuporta sa mga Etnikong Minoridad
6. Ang iyong gabay sa mga serbisyo sa Hong Kong
7. Patnubay sa Pamumuhay sa Hong Kong
8. (a) Payong Pangkalusugan para sa Pagpigil sa COVID-19
(b) Payo sa paglalakbay at pagsasagawa ng social distancing para sa pagpigil sa COVID-19
(c) Ano ang Dapat Mong Malaman sa Sakit na Coronavirus 2019 (COVID-19)
 
Back  Back to Top
 
 
2006 copyright logo | Important notices Last Revision Date : 16 September 2021