Print
 

Information in Tagalog

1. Ambassador Scheme for Ethnic Minorities
2. Financial Assistance for Non-school-attending Ethnic Minorities and New Arrivals for Taking Language Examinations
3. Subsidy for Non-school-attending Ethnic Minorities and New Arrivals from the Mainland Participating in Language Courses
4. Guide to Living in Hong Kong 2013
5. Support Service Centres
(a) CHEER Centre (Kwun Tong)
(i) Telephone Interpretation Service (TELIS)
(ii) On-Site (Escort) Interpretation Service (EIS)
(b) HOME Centre (Yau Tsim Mong and Sham Shui Po)
(c) HOPE Centre (Wan Chai)
(d) LINK Centre (Kwai Tsing)
(e) SHINE Centre (Tuen Mun) and Community Development Team (Jordan)
(f) TOUCH Centre (Tung Chung)
(g) Yuen Long Town Hall Support Service Centre (Yuen Long) and
Chomolongma Multicultural Community Team
6. Your guide to services in Hong Kong

Impormasyon sa Tagalog

1. Ang Pamamaraang Embahador para sa mga Etnikong Minorya
2. Tulong Pinansiyal para sa mga Hindi Nag-aaral na mga Etnikong Minorya at sa mga Bagong Dating na Kumukuha ng mga Pagsusulit sa Wika
3. Tulong Pinansyal para sa mga Etnikong Minorya na hindi pumapasok sa paaralan at Mga Bagong Dating mula sa Mainland na kalahok sa mga Kurso sa Wika
4. Patnubay sa Pamumuhay sa Hong Kong 2013
5. Mga Sentro ng Serbisyong Suporta
(a) Sentro ng CHEER (Kwun Tong)
(i) Serbisyong Interpretasyong Pang - Telepono (TELIS)
(ii) Serbisyong On-site na Interpretasyong (EIS)
(b) Sentro ng HOME (Yau Tsim Mong at Sham Shui Po)
(c) Sentro ng HOPE (Wan Chai)
(d) LINK Sentro ng Pansuportang Serbisyo para sa mga Etniko Minorya (Kwai Tsing)
(e) Sentro ng SHINE (Tuen Mun) at Pangkat para sa Pag-unlad ng Komunidad (Jordan)
(f) Sentro ng TOUCH (Tung Chung)
(g) Sentro ng Serbisyong Suporta ng Yuen Long Town Hall (Yuen Long) at Pangkat ng Komunidad na may Iba’t- ibang Kultura ng Chomolongma
Pangkat ng Komunidad na may Iba’t- ibang Kultura ng Chomolongma
6. Ang iyong gabay sa mga serbisyo sa Hong Kong
 
Back  Back to Top
 
 
2006 copyright logo | Important notices Last Revision Date : 21 December 2018