Your Guide to Services in Hong Kong
(Tagalog version, seventh edition)

Ang Iyong Gabay Sa Mga Serbisyo Sa Hong Kong