Your Guide to Services in Hong Kong
(Nepali version, seventh edition)

हङ्कङ्मा उपलब्ध सेवाहरू सम्बन्धि तपाईंको लागि मार्गदर्शन